Betingelser

 Indholdsfortegnelse:
1. Omfang
2. Indgåelse af kontrakt
3. Fortrydelsesret
4. Pris og betalingsbetingelser
5. Leverings- og forsendelsesbetingelser
6. Ejendomsforbehold
7. Ansvar for mangler
8. Ansvar
9. Indløsning af salgsfremmende kuponer
10. Gældende lov
11. Alternativ tvistbilæggelse
1. Omfang
Disse generelle vilkår og betingelser (herefter "GTC"), der handler under tørblomst, gælder for alle kontrakter om levering af varer, som en forbruger eller iværksætter (herefter "kunde") har med sælgeren med hensyn til de præsenterede varer af sælgeren i sin onlinebutik udfylder. Optagelsen af ​​kundens egne betingelser modsiges hermed, medmindre andet er aftalt.
Disse generelle vilkår og betingelser gælder i overensstemmelse hermed for kontrakter om levering af værdibeviser, medmindre andet er udtrykkeligt reguleret.
En forbruger i henhold til disse generelle vilkår og betingelser er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende hverken er kommercielle eller selvstændige. Iværksætter i henhold til disse vilkår og betingelser er en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med retlig handleevne, som ved indgåelse af en juridisk transaktion handler i udøvelsen af ​​deres kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige aktivitet.
Afhængig af sælgers produktbeskrivelse kan kontraktens genstand både være køb af varer i form af engangslevering og køb af varer ved varig levering (herefter "abonnementkontrakt"). Med abonnementskontrakten forpligter sælger sig til at levere de kontraktligt skyldige varer til kunden i varigheden af ​​den aftalte kontraktperiode i de kontraktligt skyldige tidsintervaller.
2. Indgåelse af kontrakt
Produktbeskrivelserne i sælgers onlineshop repræsenterer ikke bindende tilbud fra sælgers side, men tjener til at give kunden mulighed for at afgive et bindende tilbud.
Kunden kan afgive tilbuddet via online bestillingsformularen integreret i sælgers netbutik. Efter at have lagt de valgte varer i den virtuelle indkøbskurv og gennemgået den elektroniske bestillingsproces, afgiver kunden et juridisk bindende kontrakttilbud med hensyn til varerne i indkøbskurven ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.
Ved afgivelse af tilbud via sælgers online ordreformular gemmes kontraktteksten af ​​sælger efter kontraktindgåelse og sendes til kunden i tekstform (f.eks. e-mail, fax eller brev) efter ordren er afgivet. sendt. Sælger gør ikke kontraktteksten tilgængelig udover dette.
Inden afgivelse af en bindende ordre via sælgers online bestillingsformular, kan kunden identificere mulige indtastningsfejl ved omhyggeligt at læse informationen, der vises på skærmen. Et effektivt teknisk middel til bedre genkendelse af inputfejl kan være browserens forstørrelsesfunktion, ved hjælp af hvilken displayet på skærmen forstørres. Kunden kan rette sine indtastninger som en del af den elektroniske bestillingsproces ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner, indtil han klikker på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.
Kun det tyske sprog er tilgængeligt for indgåelse af kontrakten.
Ordrebehandlingen og kontakten foregår normalt via e-mail og automatiseret ordrebehandling. Kunden skal sikre sig, at den af ​​denne oplyste e-mailadresse til ordrebehandling er korrekt, således at de e-mails, som sælger sender, kan modtages på denne adresse. Specielt ved brug af SPAM-filtre skal kunden sikre, at alle e-mails sendt af sælger eller af tredjeparter, der er bestilt til at behandle ordren, kan leveres.
3) Fortrydelsesret
Som udgangspunkt har forbrugerne ret til fortrydelsesret.
Yderligere information om fortrydelsesretten kan findes i sælgers fortrydelsespolitik.
4. Priser og betalingsbetingelser
Medmindre andet er angivet i sælgers produktbeskrivelse, er de angivne priser totalpriser inklusive lovpligtig moms. Eventuelle ekstra leverings- og forsendelsesomkostninger er specificeret separat i den respektive produktbeskrivelse.
Betalingsmulighederne vil blive kommunikeret til kunden i sælgers netbutik.
Er der aftalt forudbetaling ved bankoverførsel, forfalder betaling umiddelbart efter indgåelse af kontrakten, medmindre parterne har aftalt en senere forfaldsdato.
Ved betaling med en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, behandles betalingen via betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter: "PayPal"), under gyldigheden af ​​PayPal - Brugervilkår, tilgængelige på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller – hvis kunden ikke har en PayPal-konto – underlagt betingelserne for betalinger uden en PayPal-konto kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.
Hvis du vælger betalingsmetoden "SOFORT", vil betalingen blive behandlet af betalingstjenesteudbyderen SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (herefter "SOFORT"). For at kunne betale fakturabeløbet via "SOFORT" skal kunden have en aktiveret netbankkonto for deltagelse i "SOFORT", identificere sig i overensstemmelse hermed under betalingsforløbet og bekræfte betalingsordren til "SOFORT". Betalingstransaktionen udføres umiddelbart derefter af "SOFORT", og kundens bankkonto debiteres. Kunden kan få adgang til mere detaljerede oplysninger om betalingsmetoden "SOFORT" på internettet på https://www.klarna.com/sofort/.
Vælger du køb på konto betalingsmetode, forfalder købsprisen efter varerne er leveret og faktureret. Købesummen skal i så fald betales senest 14 (fjorten) dage efter modtagelse af faktura uden fradrag, medmindre andet er aftalt. Sælger forbeholder sig retten til kun at tilbyde køb på konto betalingsmetode op til et bestemt ordrevolumen og til at afvise denne betalingsmetode, hvis den angivne ordremængde overskrides. I dette tilfælde vil sælger påpege en tilsvarende betalingsbegrænsning over for kunden i sine betalingsoplysninger i onlineshoppen.
5. Leverings- og forsendelsesbetingelser
Varer leveres til den af ​​kunden angivne leveringsadresse, medmindre andet er aftalt.
Hvis leveringen af ​​varen mislykkes af årsager, som kunden er ansvarlig for, afholder kunden de rimelige omkostninger, som sælger pådrager sig som følge heraf. Dette gælder ikke for så vidt angår omkostningerne til leveringen, hvis kunden reelt gør brug af sin fortrydelsesret. Hvis kunden reelt gør brug af fortrydelsesretten, gælder reguleringen i sælgers fortrydelsespolitik for returneringsomkostningerne.
Hvis kunden optræder som iværksætter, overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af de solgte varer til kunden, så snart sælger har leveret varen til speditøren, transportøren eller anden person eller institution, der er ansvarlig for at udføre forsendelsen . Optræder kunden som forbruger, overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af de solgte varer først, når varen overdrages til kunden eller en autoriseret modtager. I modsætning herfra overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af det solgte også til kunden for forbrugerne, så snart sælger har leveret varen til speditøren, transportøren eller den person eller institution, der i øvrigt er ansvarlig for udførelsen af forsendelse, såfremt Kunden har bestilt speditøren, transportøren eller anden person eller institution, der er ansvarlig for at udføre forsendelsen, og sælger ikke tidligere har navngivet denne person eller institution til kunden.
Sælger forbeholder sig retten til at træde tilbage fra kontrakten i tilfælde af forkert eller ukorrekt levering til ham selv. Dette gælder kun i det tilfælde, hvor sælger ikke er ansvarlig for den manglende levering og har indgået en konkret afdækningsforretning med leverandøren med rettidig omhu. Sælger vil bruge alle rimelige bestræbelser på at skaffe varerne. I tilfælde af utilgængelighed eller kun delvis tilgængelighed af varerne, vil kunden straks blive informeret, og vederlaget tilbagebetales straks.
Afhentning er ikke mulig af logistiske årsager.
Kuponer gives til kunden som følger:
- via e-mail
6. Ejendomsforbehold
I forhold til forbrugerne forbeholder sælger sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil den skyldige købesum er betalt fuldt ud.
I forhold til iværksættere forbeholder sælger sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil alle krav fra et igangværende forretningsforhold er fuldt ud afgjort.
Hvis kunden optræder som iværksætter, er han berettiget til at videresælge de forbeholdte varer i den almindelige virksomhed. Kunden overdrager alle deraf følgende krav mod tredjemand til sælger på forhånd i størrelsesordenen af ​​den respektive fakturaværdi (inklusive moms). Denne opgave gælder, uanset om de forbeholdte varer er videresolgt uden eller efter forarbejdning. Kunden forbliver berettiget til at inddrive krav selv efter overdragelsen. Sælgers bemyndigelse til selv at inddrive kravene forbliver upåvirket. Sælger vil dog ikke inddrive fordringerne, så længe kunden opfylder sine betalingsforpligtelser over for sælger, ikke misligholder betalingen, og der ikke er indgivet begæring om indledning af insolvensbehandling.
7. Ansvar for defekter (garanti)
Er den købte vare defekt, gælder det lovpligtige ansvar for mangler. Uanset dette gælder følgende:
Optræder kunden som forbruger, gælder følgende for brugte varer med begrænsning af følgende antal: Krav på mangler er udelukket, hvis manglen først indtræder et år efter varens levering. Mangler, der opstår inden for et år efter varens levering, kan gøres gældende inden for den lovbestemte forældelsesfrist.
Ansvarsbegrænsningerne og nedsættelser af frister i ovenstående afsnit gælder ikke
for genstande, der har været anvendt til en bygning i overensstemmelse med deres sædvanlige formål og har forårsaget dens mangel,
for erstatningskrav og refusion af udgifter fra kunden, samt
i tilfælde af, at sælger svigagtigt har skjult manglen.
Derudover gælder det for iværksættere, at de lovbestemte forældelsesfrister for regresretten efter § 445b BGB forbliver upåvirkede.
Hvis kunden optræder som handlende i henhold til § 1 HGB, er han underlagt den kommercielle forpligtelse til at undersøge og give meddelelse om mangler i henhold til § 377 HGB. Såfremt kunden ikke overholder de der regulerede anmeldelsespligter, anses varerne for godkendt.
Såfremt kunden optræder som forbruger, bedes han klage til leverandøren over leverede varer med åbenlyse transportskader og oplyse sælger herom. Hvis kunden ikke overholder det, har dette ingen som helst betydning for hans lovmæssige eller kontraktmæssige krav om mangler.
8. Ansvar
Sælger er ansvarlig over for kunden for alle kontraktlige, kvasi-kontraktlige og lovbestemte, herunder erstatningskrav og refusion af udgifter som følger:
Sælger er fuldt ud ansvarlig for enhver juridisk årsag
i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed,
i tilfælde af forsætlig eller uagtsom skade på liv, lemmer eller helbred,
på grundlag af et garantiløfte, medmindre andet er aftalt herom,
på grund af ufravigelig ansvar som efter produktansvarsloven.
Såfremt sælger uagtsomt misligholder en væsentlig kontraktlig forpligtelse, er ansvaret begrænset til den forudsigelige skade, der er typisk for kontrakten, medmindre ansvaret er ubegrænset i henhold til ovenstående afsnit. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er forpligtelser, som kontrakten pålægger sælgeren efter sit indhold for at nå formålet med kontrakten, hvis opfyldelse er afgørende for en korrekt udførelse af kontrakten, og som kunden regelmæssigt kan stole på. .
I øvrigt er et ansvar for sælger udelukket.
Ovenstående ansvarsregler gælder også med hensyn til sælgers ansvar for dennes stedfortrædere og juridiske repræsentanter.
9. Indløsning af salgsfremmende kuponer
Kuponer, der udstedes gratis af sælger som led i kampagner med en bestemt gyldighedsperiode, og som ikke kan købes af kunden (herefter "kampagnekuponer"), kan kun indløses i sælgers netbutik og kun i den angivne periode .
Individuelle produkter kan udelukkes fra voucherkampagnen, hvis en tilsvarende begrænsning følger af indholdet af kampagnevoucheren.
Kampagnekuponer kan kun indløses, før bestillingsprocessen er afsluttet. Efterfølgende modregning er ikke mulig.
Kun én kampagnekupon kan indløses med en ordre.
Værdien af ​​varerne skal mindst svare til beløbet på kampagnebeviset. Eventuel resterende kredit refunderes ikke af sælger.
Hvis værdien af ​​kampagnebeviset ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan en af ​​de andre betalingsmetoder, som sælger tilbyder, vælges til at udligne forskellen.
Restbeløbet på en salgsfremmende kupon udbetales hverken kontant eller forrentes.
Kampagnebeviset refunderes ikke, hvis kunden returnerer de varer, der er betalt helt eller delvist med kampagnebeviset inden for rammerne af hans lovbestemte fortrydelsesret.
Kampagnekuponen er kun beregnet til brug af den person, der er nævnt på den. En overførsel af kampagnekuponen til tredjepart er udelukket. Sælger er berettiget, men ikke forpligtet, til at kontrollere den respektive værdibevisindehavers materielle ret.
10. Gældende lov
Forbundsrepublikken Tysklands lov gælder for alle juridiske forhold mellem parterne, undtagen lovene om internationalt køb af løsøre. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, den ydede beskyttelse ikke ophæves af ufravigelige bestemmelser i loven i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted.
11. Alternativ tvistbilæggelse
EU-Kommissionen tilbyder en platform til online tvistbilæggelse på internettet under følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Denne platform fungerer som et kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår fra onlinekøb eller servicekontrakter, hvori en forbruger er involveret.
Sælger er hverken forpligtet eller villig til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for en forbrugervoldgiftsnævn.

Ansvarsfraskrivelse

Vores leverandør er placeret i Holland , Italien og Tyskland: De fleste af de brugte billeder tilhører vores leverandører, vi samarbejder med, f.eks Bries aan Zee , Flowerplace , Bon Flowers , si-nature osv...